Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä 30.05.2018

1. Rekisterinpitäjä

Raision Voimamiehet ry

verkkosivut: http://raisionvoimamiehet.seura.info/

e-mail: raisionvoimamiehet@gmail.com

y-tunnus: 0852667-2


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Leinonen, p. 045 107 6220


3. Rekisterin nimi

Raision Voimamiehet ry:n jäsenrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11§:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.


5. Rekisterin tietosisältö

Yhdistyslain (503/1989) 11§:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

- Jäsenen syntymäaika ja alaikäisten

   jäsenien huoltajien nimet

- Jäsenen yhteystiedot, kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- Jäsenen ryhmä, missä harjoittelee (painiryhmä)


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja rekisteriin voi kertyä rekisterinpitäjän omassa toiminnassa ja jäsenrekisteriin rekisteröityjen jäsenien omalla ilmoituksella.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asianosainen jäsen


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto:

Jäsenistön manuaaliset tiedot säilytetään luottamuksellisina. 


B. IT- puolella käsiteltävät tiedot:

Tiedostoihin pääsee vain nimetyt henkilöt salasanan avulla.


10. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.


11. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.